Wat zijn de kenmerken van medehuurderschap?


De medehuurder is hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen uit de huurovereenkomst (huurbetaling, uitvoeren onderhoud, etc.).

Wie ontvangen automatisch medehuurderschap?

Echtgenoot en de geregistreerde partner krijgen van rechtswege medehuurderschap (met andere woorden: dit vloeit voort uit de wet). Dit geldt zo lang zij hun hoofdverblijf in de woning hebben (uitzondering tijdens echtscheidingsprocedure). Geeft u het zelf aan ons door als sprake is huwelijk of geregistreerde partnerschap? Samenwonende partners die een samenlevingscontract hebben, al dan niet opgesteld bij de notaris, hebben niet de status van geregistreerde partner en hebben dus niet de automatische status van medehuurder.

Kunnen anderen dan een echtgenoot of geregistreerde partner medehuurder worden?

Ja, degene die in de woning zijn hoofdverblijf heeft en met de huurder een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert, kan samen met de huurder de verhuurder schriftelijk verzoeken het medehuurderschap te verlenen. Let op:  hiervoor gelden aanvullende voorwaarden ten aanzien van de duur van gemeenschappelijke huishouding, financiën en de reden waarom het verzoek wordt gedaan. De beoogde medehuurder is in ieder geval minimaal 2 jaar ingeschreven en woonachtig op het huuradres.

Beëindiging medehuur

Wanneer het medehuurderschap eindigt, wilt u niet meer beide hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de verplichtingen uit de huurovereenkomst (huurbetaling, uitvoeren onderhoud, etc.). Geeft u de beëindiging aan ons door? Dat kan met onderstaand formulier.

Medehuurder beëindigen