Via het Volkshuisvestingsverslag leggen wij verantwoording af over het door ons gevoerde
beleid en beheer. De huurders en het gemeentebestuur kunnen op basis hiervan zich een
oordeel vormen over hetgeen wij behoren te doen gedurende het boekjaar.

Het uitgangspunt van de gemeente Opmeer is dat het Woningbedrijf wordt verantwoord in de
jaarrekening van de gemeente Opmeer. In de jaarrekening van de gemeente Opmeer wordt
voldaan het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Jaarrekening 2022 en volkshuisvestingverslag